Sistēma ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas  Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) laika periodā no 2010.gada 1.decembra līdz  2013. gada 30. novembrim īsteno Eiropas Sociālā fonda 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēma izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”. Projekta īstenošanā piedalās Valsts izglītības satura centrs (VISC) un Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes projekta „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros ir izveidota sistēma ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai un atzīšanai.


Projekta mērķis ir izveidot pastāvīgi strādājošu, kvalitatīvu un tautsaimniecības nozaru vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas sistēmu. Šī mērķa īstenošanai projekta ietvaros tiks izveidotas nozaru ekspertu padomes, veikta nozaru izpēte un izveidota nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūra, izstrādāti vai aktualizēti profesiju standarti, pārstrukturētas profesionālās izglītības un tālākizglītības programmas, pielietojot moduļu pieeju, pilnveidots profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs un norise, kā arī tiks izveidota sistēma ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai un atzīšanai.
Būvniecība ir viena no nozarēm, kurā darbinieki bieži amatu, darba iemaņas apgūst praktiskā darbā darba vietā, bet pienāk mirklis, kad darbiniekam nepieciešams kvalifikāciju apliecinošs dokuments. Šobrīd projekta ietvaros šāda iespēja ir nodrošināta.
Par ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanu stāsta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore Kristīne Strūberga.

Ko nozīmē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana?
Ja Jūs strādājat profesijā, ko esat apguvis pašmācības ceļā, bet vajadzīgās kvalifikācijas un profesionālo iemaņu apliecinoša dokumenta Jums nav vai Jūs savas dzīves laikā esat apguvis jaunas profesionālās kompetences, šobrīd ir iespēja to iegūt nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu akreditētā izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā. Profesionālo kompetenci novērtē akreditēta izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs, kam Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – dienests) ir deleģējis veikt šo uzdevumu. Ar dienesta deleģējumu saņēmušo izglītības iestāžu un eksaminācijas centru reģistru var iepazīties dienesta tīmekļa vietnē: www.ikvd.gov.lv

Kas jāņem vērā pretendentam?
Pretendentam jāapzinās, ka ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana ir maksas pakalpojums, tāpēc ir jāizvērtē pašam savas prasmes, zināšanas un iemaņas izvēlētajā profesionālajā kvalifikācijā.
Pretendentam jānoskaidro vai izglītības iestāde, kas īsteno ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanu ir saņēmusi dienesta deleģējumu. To var noskaidrot dienesta tīmekļa vietnē: www.ikvd.gov.lv
Jāatceras, ka pirms dokumentu iesniegšanas pretendentam ir tiesības izglītības iestādē bez maksas saņemt konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu.

 


Kādas darbības jāveic, lai tiktu uzsākta pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana?
Pretendents vēršas izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā ar iesniegumu. Iesnieguma veidlapa atrodama pielikumā un norādītajā tīmekļa vietnes adresē: http://www.likumi.lv/doc.php?id=226788
Iesniegumam obligāti pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina veikto samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.
Vai ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana kārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ir maksas pakalpojums?
Maksa par pakalpojumu vienam pretendentam, ja eksāmenu kārto 12 eksaminējamo personu grupā, ir aptuveni 30 Ls. Savukārt, ja eksāmens tiek organizēts vienam pretendentam, tad maksa ir aptuveni 250 Ls.
Ar detalizētu maksas pakalpojumu cenrādi var iepazīties norādītajā tīmekļa vietnes adresē:http://www.likumi.lv/doc.php?id=226539

Kā tiek organizēta pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana?
Pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences tiek novērtētas profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. Ar Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtību pretendents var iepazīties norādītajā tīmekļa vietnes adresē: http://www.likumi.lv/doc.php?id=157017 vai saņemot bezmaksas konsultācijas profesionālās izglītības mācību iestādēs. Pirms dokumentu iesniegšanas profesionālās izglītības mācību iestādes bez maksas nodrošina pretendentam konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu.
Pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs organizē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtībai, divu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Ja pretendents attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, viņam ir tiesības kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu citā profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas norādītā laikā un atkārtoti profesionālās kvalifikācijas eksāmena maksu nemaksāt. Pretendents par neierašanos un neierašanās iemesliem savlaicīgi informē eksaminācijas komisiju līdz profesionālās kvalifikācijas eksāmena sākumam.
Ja pretendents neierodas uz profesionālās kvalifikācijas eksāmenu neattaisnojošu vai eksaminācijas komisijai nezināmu iemeslu dēļ, tad maksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu neatmaksā.
Pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par "5 – viduvēji", profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija izsniedz valsts atzītu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtībai.
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes projekta „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros 80 personām tiks nodrošināta profesionālās kvalifikācijas atzīšana, novērtējot ārpus formālās izglītības iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences.


Būvniecības nozari pārstāvošās profesionālās kvalifikācijas eksāmenus var kārtot profesionālās kompetences novērtēšanas iestādēs (skat. sarakstu).
Profesionālās kompetences novērtēšanas iestāžu saraksts uz 2011.gada 7.septembri*.
Izglītības iestāde/ eksaminācijas centrs    Profesionālās kvalifikācijas    Profesionālās kvalifikācijas līmenis
Liepājas Valsts tehnikums
www.lvt.lv
Apdares darbu tehniķis    3
Apdares darbu strādnieks  2
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs  2
Mūrnieks  2
Krāsotājs  2
Flīzētājs  2
Apmetējs  2
Skārdnieks    2
Remontstrādnieks    1
Jelgavas Amatniecības vidusskola
www.jav.lv
Apdares darbu tehniķis    3
Apdares darbu strādnieks    2
Limbažu Profesionālā vidusskola
www.limbazu18avs.lv
Apdares darbu tehniķis  3
Būvizstrādājumu galdnieks    3
Apdares darbu strādnieks    2


* - Profesionālās kompetences novērtēšanas iestāžu saraksts ir apkopots uz 2011.gada 7.septembri un var atšķirties, saistībā ar papildinājumiem IKVD reģistrā.
Papildus informāciju skatīt:
Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”. http://www.likumi.lv/doc.php?id=226788
Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr. 149 „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”. http://www.likumi.lv/doc.php?id=226539