Ideju konkurss par Mīlestības alejas izveidi Arkādijas parkā

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja ir izsludinājusi „Mīlestības alejas” skiču konkursu. Ikviens interesents var piedāvāt savu ideju jaunlaulāto mīlestības apliecinājumu izvietošanai Arkādijas parkā vecās estrādes teritorijas daļā.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 14. februārim plkst. 17.00 Mājokļu un vides departamentā (Brīvības ielā 49/53) 5. stāvā, 503.kabinetā.

 

Pretendentu piedāvājumi tiks vērtēti pēc četriem kritērijiem: atbilstība izvirzītajam mērķim, atbilstība pilsētas videi, oriģinalitāte un finansiālais izdevīgums. Konkursa uzvarētājiem būs iespējams tikt pie naudas balvām: pirmajai vietai paredzēti 500 latu, otrajai – 300 un trešajai – 200 latu.
Iecere par Mīlestības alejas izveidi radās Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājam Vjačeslavam Stepaņenko, ievērojot to, ka jaunlaulātie pāri savā kāzu dienā vēlas iemūžināt savas attiecības, izvietojot dažādus simbolus Rīgas parkos un apstādījumos, tajā skaitā, arī vēsturiskajā centrā. Turklāt tas tiek darīts haotiski, bojājot kopējo ainavisko skatu un radot problēmas zaļo zonu uzturēšanā un kopšanā.

Mīlestības alejas izveidi atbalsta arī liela daļa iedzīvotāju. Rīgas pašvaldības interneta vietnē uz jautājumu: „Vai atbalstāt Mīlestības alejas izveidi Arkādijas parkā?” 78 % respondentu jeb 1031 balsotājs atbildēja „jā”, 16 % jeb 211 cilvēki teica „nē”, bet 6% jeb 85 aptaujas dalībniekiem nebija konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

 

Fotogalerija ir apskatāma šeit >>>

Mīlestības alejas vieta  Arkādijas parkā ir apskatāma šeit >>>

Papildinformācija: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste Inguna Kublicka, tālr.: 67012969


NOLIKUMS
Skiču konkursam
“MĪLESTĪBAS ALEJA”


1.    Pamatojums
Jaunlaulātie pāri kāzu dienā bieži vēlas simboliski iemūžināt savas attiecības, izvietojot šos simbolus Rīgas pilsētas parkos un apstādījumos, tajā skaitā vēsturiskajā centrā. Rīgas dome konstatēja, ka šāda piemiņas simbolu izvietošana bieži tiek veikta haotiski, bojājot kopējo ainavisko skatu Rīgas pilsētas apstādījumos, kā arī rada problēmas ar attiecīgu parka elementu uzturēšanu un kopšanu.
Pamatojoties uz Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas 24.05.2012. lēmuma (sēdes protokols Nr.107) 4.§ „Prezentācija jaunlaulāto alejas izveidei”, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ar Rīgas vides aizsardzības fonda atbalstu izsludina ideju konkursu par labākajām idejām vienotas vietas jaunlaulāto mīlestības apliecinājumu izvietošanai Arkādijas parkā vecās estrādes teritorijas daļā.

2.    Vispārīgā informācija
2.1. Pasūtītāja nosaukums:
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, reģ. Nr. 90000350215.

2.2. Adrese:
Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010.

2.3. Tālrunis 67012453;
Faksa Nr.67012471

2.4. Kontaktpersonas:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste Inguna Kublicka, tālrunis 67012969

3.    Informācija par skiču konkursu
3.1. Konkursa priekšmeta nosaukums:
Mīlestības aleja

3.2. Konkurss ir atklāts.

3.3.  Konkursa pretendenti
Jebkura ieinteresēta persona.

3.4. Katrs Pretendents drīkst iesniegt vairākus Piedāvājumus.
3.5. Konkursa mērķis:
Konkursa mērķis ir izveidot vienotu vietu Arkādijas parkā jaunlaulāto mīlestības apliecinājumu novietošanai.

3.6. Konkursa rezultātu noteikumi:
Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ neizsniedz. Skiču autori, iesniedzot alejas skices konkursa ietvaros, nodod visas tiesības pašvaldībai skiču izmantošanai. Ja žūrija/ komisija atbalstīs kādu no piedāvātajām skicēm, pēc alejas realizācijas Rīgas dome būs vienīgā tās īpašniece.

4.    Informācija par piedāvājumu
4.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
2012.gada 18.decembris plkst. 17.00.

4.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta:
Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 5.stāvā, 503.kabinetā.

4.3.    Piedāvājuma noformējuma prasības:

4.3.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:
•    Pasūtītāja nosaukums un adrese;
•    Pretendenta vārds un uzvārds (vai nosaukums) un adrese;
•    Atzīme: Skiču konkursam „Mīlestības aleja”.

4.3.2. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

4.4.    Skiču konkursa pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.5.    Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Nolikumā noteiktajā termiņā, kā arī nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām, netiks izskatīti.

5.    Iesniedzamā dokumentācija
5.1. Skice brīvā formā.
5.2. Skices apraksts brīvā formā.
5.3.Skicē attēlotā projekta tāme.
5.4. Pretendenta pieteikums.

6.    Skiču konkursa komisija un tās tiesības
6.1. Komisijas vadītājs sasauc komisijas sēdi pēc visu saņemto piedāvājumu apkopošanas.

6.2. Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt no Pretendenta ar parakstu apstiprinātu apliecinājumu, ka iesniegtais darbs ir oriģināls un nav plaģiāts.

6.3. Konkursa komisijai ir tiesības pēc darbu izvērtēšanas noteikt konkursa trīs labākos darbus un piešķirt tiem vietas un godalgas.

6.4. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus, lai izsludinātu jaunu skiču konkursu vai, lai projekta skices izveidei izvēlētos citu risinājumu.

7.    Skiču konkursa vērtēšana un labāko skiču autoru godalgas

7.1. Pretendentu piedāvājumi tiek vērtēti pēc četriem kritērijiem, katram žūrijas loceklim katru piedāvājumu izvērtējot atsevišķi.

7.2. Vērtēšanas kritēriji un punkti:
7.2.1. Atbilstība izvirzītajam mērķim – no 0 līdz 10 punktiem;
7.2.2. Atbilstība pilsētas videi - no 0 līdz 10 punktiem;
7.2.3. Oriģinalitāte – no 0 līdz 10 punktiem;
7.2.4. Finansiālais izdevīgums – no 0 līdz 10 punktiem.

7.3. Pretendentu piedāvājumi tiek izvērtēti viena mēneša laikā.

8. Komisija izvēlēs trīs labākās skices, piešķirot naudas balvas:
1.vietai 500 Ls apmērā;
2.vietai 300 Ls apmērā;
3.vietai 200 Ls apmērā.