Nolikums
Nākamā sertificēšanas komisijas sēde - 2013. gada 15. maijā

Sertificēšanas komisijas sēde un jauno LDS biedru uzņemšana notiks
2013. gada 15. maijā
plkst. 18:00, Latvijas Mākslas akadēmijas telpās.
Sīkāka informācija   A. Endziņš +371 29286090

Lūgums laikus gatavoties un pieteikties Arvīdam Endziņam,
sertificēšanas komisijas priekšsēdētājam -

tālr.:+371 29286090

 

 
LDS Nolikums par sertifikātu izsniegšanas kārtību

APSTIPRINĀTS
ar 2008. gada 29. oktobra
Latvijas Dizaineru savienības
valdes sēdes protokolu Nr. 9

Latvijas Dizaineru savienības Nolikums par sertifikātu izsniegšanas kārtību dizainera praksei Latvijas Republikā


1. Nolikumā minētie termini.
2. Sertificēšanas komisija.
3. Komisijas kompetence
4. Komisijas priekšsēdētāja kompetence
5. Sertifikāta izsniegšana
6. Atteikums izsniegt sertifikātu.
7. Sertifikāta anulēšana.
8. Sertifikāta derīguma termiņš.
9. Sertifikāta maksa.
10. Komisijas lēmumu apstrīdēšana.
11. Sertifikāta pieteikuma veidlapa

Nolikums paredz kārtību, kādā Latvijas Republikā fiziskām personām izsniedz profesionālo kvalifikāciju apliecinošus sertifikātus dizainera praksei vienā vai vairākās dizaina jomās.

1. Nolikumā minētie termini.
Šajā nolikumā minētie termini izmantoti turpmāk minētā nozīmē:
Sertifikāts - dokuments, kas apliecina dizainera profesionālo kvalifikāciju un spēju vadīt projektus vienā vai vairākās dizaina jomās.
Sertificēts dizainers - dizainers , kuram ir izsniegts sertifikāts.
Dizainera prakse:
1) dizaina objektu projektēšana;
2) projektēto dizaina objektu oriģinālu izgatavošana;
3) autoruzraudzība;
4) dizaina objektu novērtēšana, analīze un konsultācijas;
5) pedagoģiskā darbība konkrētā dizaina jomā.
Dizaina objekti – priekšmetiskā un/vai virtuālā realitāte, ko projektē dizainers.

Dizaina jomas:

- dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas u.c. ēku interjeri, to elementi;
- mēbeles;
- unikālā dizaina objekti;
- vides objekti, to grupas vai sistēmas;
- vides labiekārtošana, tās elementi un mazās arhitektūras formas; - reklāmas elementi;
- rūpnieciski ražojami objekti (sadzīves priekšmeti, transporta līdzekļi, aparatūra, darba mašīnas, darbarīki u.c.);
- grafiskais dizains;
- iepakojuma dizains;
- virtuālā grafika, Web dizains;
- modes dizains,tekstila dizains;
- juvelierizstrādājumu dizains;
- fotodizains;
- pedagoģiskā darbība konkrētā dizaina jomā;
- dizaina teorija, publicistika.

LDS – Latvijas Dizaineru savienība. 

2. Sertificēšanas komisija.
2.1. LDS sertificēšanas komisiju (turpmāk tekstā - Komisiju) 16 cilvēku sastāvā, aizklāti balsojot, ievēl LDS valdes sēdē uz 2 gadiem.
2.2. Komisija ievēl priekšsēdētāju un viņa vietnieku.
2.3. Katrā Komisijas sēdē jāpiedalās vismaz 8 tās locekļiem. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumus, ja piedalās ne mazāk kā 6 tās locekļi. Lēmumus pieņem, aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Priekšsēdētājam ir izšķirošās balss tiesības.
2.4. Komisijas ikreizējo sastāvu nosaka Komisijas priekšsēdētājs, ņemot vērā izskatāmā jautājuma būtību, katra komisijas locekļa kompetenci.
2.5. Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs.
2.6. Komisija pēc katras sēdes iesniedz LDS valdei sēdes protokolu.
2.7. Par savu darbu un pieņemtajiem lēmumiem Komisija atskaitās LDS valdei ne retāk kā divreiz gadā.
2.8. Komisijas lēmumu izpildi kontrolē LDS valde.

3. Komisijas kompetence.
3.1. Komisija, aizklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, ievēl Komisijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku.
3.2. Izskata pieteikumus par sertifikāta piešķiršanu vai atjaunošanu.
3.3. Pārbauda sertificēto dizaineru profesionālos pārkāpumus, profesionālās ētikas ievērošanu un, punktā (6.1). minētajos gadījumos, lemj par:
- brīdinājuma izteikšanu,
- brīdinājuma izteikšanu masu informācijas līdzekļos,
- sertifikāta anulēšanu.
3.4. Ja sertifikāts tiek anulēts, komisija nosaka prasības, kas būtu izpildāmas, lai to atjaunotu.
3.5. Veido sertificēto dizaineru reģistru un veic tā uzturēšanu.
3.6. Informē sabiedrību par jaunumiem sertificēto dizaineru reģistrā, izmantojot masu informācijas līdzekļus.   

4.Komisijas priekšsēdētāja kompetence.
4.1. Izlemj jautājumus, kas saistīti ar sertifikāta sagatavošanu un iespiešanu, saskaņojot to ar LDS valdi.
4.2. Pieņem pieteikumus par sertifikāta piešķiršanu, tā atjaunošanu un sertificēto dizaineru profesionāliem pārkāpumiem, profesionālās ētikas neievērošanu.
4.3. Nosaka katrai sēdei nepieciešamo Komisijas sastāvu, ņemot vērā izskatāmā jautājuma būtību, katra Komisijas locekļa profesionālo kompetenci.
4.4. Saskaņā ar šo Nolikumu nosaka katras nākošās Komisijas sēdes laiku.
4.5. Nepieciešamības gadījumā uzaicina uz Komisijas sēdi:
- ekspertus,
- dizainerus, kuru profesionālā kvalifikācija vai profesionālās ētikas ievērošana tiek vērtēta,
- pretenziju iesniedzējus.
4.6. Nodrošina sertifikātu izsniegšanu, to derīguma termiņa pagarināšanu, un nepieciešamo ierakstu izdarīšanu sertifikātos.
4.7. Informē pieteikumu iesniedzējus un masu informācijas līdzekļus par Komisijas pieņemtajiem lēmumiem.
4.8. Veic sertificēto dizaineru reģistra uzturēšanu.
4.9. Gadījumos, kad Komisijas priekšsēdētājs objektīvu apstākļu dēļ nevar veikt savus pienākumus, viņu aizvieto Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

5.Sertifikāta izsniegšana.
5.1. Sertifikātu izsniedz Komisija dizainera praksei konkrētās dizaina jomās.
5.2. Sertifikātu izsniedz dizainerim:   
5.2.1. ar atbilstošu augstāko izglītību, ko apliecina augstskolas diploms;
5.2.2. bez atbilstošas augstākās izglītības, bet ar 3 gadu darba stāžu attiecīgajā dizaina jomā Latvijā, ja pretendenta iesniegtie materiāli ir apliecinājuši viņa profesionālo kvalifikāciju.  
5.3. Dokumenti, uz kuru pamata Komisija izskata jautājumu par sertifikāta piešķiršanu:
5.3.1. pretendenta pieteikums, kurā uzskaitīts attiecīgajā dizaina jomā paveiktais;
5.3.2. dizaina darbu grāmata ar pretendenta CV, izglītības dokumentu kopijām, darbu attēliem un aprakstiem par pēdējo 5 gadu (punktā 5.4.1. minētajiem) darbiem ( vēlams – ērti atverama apskatīšanai – iesieta kādā no spirāliesiešanas veidiem).
5.3.3. CD ar sertificēšanas darbu grāmatas virtuālu kopiju;
5.3.4. dokuments, kas apliecina samaksu par pieteikuma izskatīšanu.
5.4. Pretendentam ir jāierodas Komisijas sēdē, viņš saņems iepriekšēju uzaicinājumu.
5.5. Dizaineram, kuram ir atzītas tiesības iegūt sertifikātu, tā saņemšanai jānokārto pilna samaksa par sertifikāta izsniegšanu.
5.6. Sertifikātu vai rakstisku atteikumu to piešķirt izsniedz ne vēlāk kā 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas

6.Atteikums izsniegt sertifikātu.
6.1. Sertifikāta saņemšanas pretendentam sertifikātu var neizsniegt, atbilstoši motivējot atteikumu, ja:
6.1.1. pretendenta izglītība vai līdzšinējā darbība, kas atspoguļota iesniegtajā dizaina darbu grāmatā, liecina par  nepietiekamu profesionālo kvalifikāciju attiecīgajā dizaina jomā;
6.1.2. ir pierādījumi, ka pretendents ir pārkāpis dizaineru ētikas normas;
6.1.3. pretendents ir rīcības nespējīgs un atrodas citas personas aizbildniecībā.
6.2. Atteikuma gadījumā pretendentam ir tiesības saņemt no Komisijas rakstiskus norādījumus par to, kādas prasības ir jāizpilda, lai pretendents varētu atkārtoti iesniegt pieteikumu sertifikāta saņemšanai

7.Sertifikāta anulēšana.
7.1. Jautājumu par sertifikāta anulēšanu izlemj Komisij, ja ir saņemts motivēts rakstisks iesniegums par dizainera darbības neatbilstību noteiktai profesionālajai kvalifikācijai, par profesionālo pārkāpumu izdarīšanu, par profesionālās ētikas normu neievērošanu.
7.2. Jautājums par sertifikāta anulēšanu jāizskata konfidenciāli un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.
7.3. Komisija var pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu uz laiku, sertifikāta anulēšanu vai profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu kādā no sertifikātā minētajām jomām; sertifikāta īpašniekam par to paziņo rakstiski 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

7.4. Pēc sertifikāta anulēšanas vai profesionālās kvalifikācijas neatzīšanas kādā dizaina jomā, sertifikāta īpašniekam ir tiesības iesniegt Komisijai pieteikumu par sertifikāta atjaunošanu vai tā atsevišķas daļas atjaunošanu vispārējā kārtīb   

8. Sertifikāta derīguma termiņš.
8.1. Sertifikāts tiek izsniegts uz 5 gadiem, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas. Sertifikāts ir derīgs, ja ik gadu tiek nomaksāta pagarināšanas iemaksa. Derīguma termiņu norāda atzīme sertifikātā.
8.2. Ja gadskārtējā iemaksa nav savlaicīgi samaksāta, sertifikāta darbību pārtrauc līdz maksājumu atjaunošanai, par to rakstiski paziņojot sertifikāta īpašniekam 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
8.3. Ja gadskārtējā iemaksa nav maksāta ilgāk par 3 gadiem, sertifikāts ir jāatjauno, izpildot punktos 5.4.1. , 5.4.2.,  5.4.3. un 5.4.4. minētās prasības.

9.Sertifikāta maksa.
Samaksu par sertifikāta pieteikuma izskatīšanu, par sertifikāta piešķiršanu, ikgadējo pagarināšanu vai atjaunošanu nosaka komisijas pieņemtie Noteikumi, tā aprēķināta, ņemot vērā izdevumus:
9.1. par sertifikāta sagatavošanu un iespiešanu;
9.2. par sertificētā dizainera zīmodziņa sagatavošanu un izgatavošanu;
9.3. par sertifikāta pieteikuma izskatīšanu, tā izsniegšanu un sertificēto dizaineru reģistra uzturēšanu;
9.4. par Komisijas lēmumu publicēšanu masu informācijas līdzekļos un reklāmas materiālos.   

10.Komisijas lēmumu apstrīdēšana.
Komisijas lēmumus par atteikumu izsniegt, pagarināt vai atjaunot sertifikātu vai par lēmumu to vai kādu tā daļu anulēt, pretendents vai sertifikāta īpašnieks var pārsūdzēt tiesā LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Rīgā,
2008. gada 29. oktobrī.

Latvijas Dizaineru savienības
priekšsēdētāja A.Grase